Ondernemen in Friesland

In de provincie Friesland gelden verschillende subsidieregelingen voor ondernemers. Hieronder leest u alles over ondernemen in Friesland.

Subsidies voor ondernemers in Friesland

Voor eventuele subsidies of stimuleringsregelingen kunt u als ondernemer in Friesland terecht bij verschillende instanties. Hieronder vindt u een een aantal projecten en regelingen van de provincie Friesland die kort zijn omschreven. Voor meer informatie over de regelingen kunt u het beste contact opnemen met de desbetreffende subsidieverstrekker.

Duurzaam ondernemen

Voor bedrijven die duurzaam willen ondernemen bestaan er veel subsidieregelingen. Duurzaam ondernemen is een Subsidie Actieprogramma waarmee de provincie Friesland duurzaam ondernemen wilt stimuleren. Het programma richt zich voor een deel op midden- en kleinbedrijven welke erg belangrijk zijn voor de Friese economie. Kernpunten hierbij zijn duurzaamheidsscans, vergunningen, mogelijke subsidies voor duurzaam ondernemen en duurzame ontwikkeling van bedrijfsterreinen.

RIPF

Met het Regionaal Innovatie Programma Fryslân (RIPF) wil de provincie de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven versterken. Dit doen zij met subsidies voor projecten op het gebied van netwerkvorming, innovatie en kennisoverdracht.

SEB

De Subsidie Economisch Beleid (SEB) van de provincie Friesland is gericht op de versterking van de concurrentiekracht van het Friese bedrijfsleven en bevat verschillende subsidies waar overheden, instellingen en bedrijven een beroep op kunnen doen. De subsidies zijn bedoeld voor het opstarten van projecten op het gebied van ICT, innovatie en kennisoverdracht, internationalisatie en startersbeleid. Daarnaast is het SEB ook opgesteld om het ondernemings- en vestigingsklimaat te versterken en wil de provincie ook de werking van de arbeidsmarkt verbeteren. Projecten die in aanmerking komen voor deze subsidie zijn projecten die de afstemming tussen vraag naar en aanbod van arbeid verbeteren.

Fries Banenplan

Het Fries Banenplan heeft als doel om in 3 jaar tijd 1000 arbeidsplaatsen te creëren en kansen te bieden aan werkzoekenden die wel wat extra hulp kunnen gebruiken bij het vinden van een baan. Dit plan is een initiatief van het provinciaal bestuur van Friesland en biedt mogelijkheden voor projecten die buiten de criteria van andere regelingen vallen. De uitvoering van dit plan is in handen van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) van Noord-Nederland.

SNN

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) kent subsidieregelingen voor nieuw in dienst te nemen personeel, fysieke investering en het inhuren van externe deskundigheid. De subsidies van de SNN zijn bedoeld voor ondernemers in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe (zie oa deze bedrijvengids voor friesland).

Fonds Durfkapitaal Leeuwarden e.o.

Het Fonds Durfkapitaal biedt voor veelbelovende startende of groeiende bedrijven in de regio Leeuwarden een financiële bijdrage. Het Fonds Durfkapitaal is opgericht door gemeenten, banken, de NOM en de Kamer van Koophandel. Het is voor een onderneming mogelijk om met dit fonds een achtergestelde lening te krijgen van minimaal €2.268,90 en maximaal €27.226,81. U kunt voor deze lening in aanmerking komen indien u van de bank geen lening kunt krijgen of als aanvulling op de lening die u wel kunt krijgen. Let op: het fonds is niet bedoeld voor de sectoren detailhandel en horeca. Voor meer informatie kunt u bij de KvK Friesland terecht en eventueel navragen of er ook durfkapitaal beschikbaar is in uw gemeente.

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)

De NOM ondersteunt zowel startende als gevestigde ondernemingen in Groningen, Friesland en Drenthe door middel van financiële hulp en dienstverlening. De financiële hulp heeft de vorm van aandelenkapitaal. Bij de NOM zijn er stimuleringskredieten beschikbaar van maximaal €90.756,04 en innovatieve kredieten met een maximum van €27.226,81 welke zijn bedoeld voor (door)startende ondernemers of vernieuwende activiteiten van reeds bestaande ondernemingen.

Kompas voor het Noorden

Dit programma met maatregelen voor Noord-Nederland wil met zeer gevarieerde maatregelen de economie stimuleren in de drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De SNN voert dit programma uit en werkt daarbij nauw samen met maatschappelijke organisaties, marktpartijen en overheden. Hiermee willen zij financiële ondersteuning bieden aan ondernemers en zetten zij zich in voor een goede innovatie, infrastructuur en kennisoverdracht.

Leader Plus

Dit Europese programma heeft als doel om de leefbaarheid in plattelandsgebieden te verbeteren. Leader Plus financiert daarbij lokale en regionale initiatieven van bijvoorbeeld plaatselijke verenigingen, gemeentes en provincies. In Nederland kennen we in totaal 28 Leader Plus-gebieden. De gebieden in Friesland zijn:

  • Zuidwest Fryslân: gemeentes Gaasterlân-Sleat en Nijefurd;

  • Noord-West Fryslân: gemeentes Littenseradiel, Wunseradiel, Bolsward, Franekeradeel en Het Bildt;

  • Lauwersland: gemeentes Dongeradeel, Kollumerland, Dantumadeel, Ferwerderadeel en nog enkele Groningse gemeentes.

Senternovem

Dit agentschap van het ministerie van Economische Zaken bundelt kennis van innovatie, milieu, leefomgeving, klimaat en energie samen. Hiermee dragen zij mee aan een duurzamere samenleving en een betere positie van het Nederlandse bedrijfsleven. Doordat Senternovem initiatieven die duurzaamheid stimuleren ondersteunt, kan uw bedrijf daarvan profiteren. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe en risicovolle technologie, subsidies voor milieuzorg en energiebesparende maatregelen.

Plattelândsprojekten Midden Fryslân

Plattelândsprojekten Midden Fryslân is een projectorganisatie welke initiatiefnemers, waaronder ondernemers, hulp bieden bij het opstarten van projecten en het zoeken van subsidiemogelijkheden. Het bureau van dit project is gevestigd in Grou, Friesland.

Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF)

Dit bureau voert regelingen in de Wet Inkomensvoorziening Oudere en deels Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Dit doen zij voor diverse gemeentes binnen de provincie Friesland. U kunt bij uw eigen gemeente informeren of het BZF ook van toepassing kan zijn op uw situatie.

Terug naar overzicht